عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

الف:دستورالعمل نحوه پرداخت خسارت اماكن مسكوني،صنعتي ،خدماتي وتوليدي مردمي

کليات:
مسئوليت تامين وپرداخت کمک بلاعوض درمورد اماکن مسکوني،صنعتي ،خدماتي وتوليدي که درجريان جنگ تحميلي يا عملکرد ضدانقلاب دراستانهاي جنگزده دچار خسارت گرديده اند با ستادهاي بازسازي ونوسازي وبنياد مسکن استانهاي جنگزده خواهد بود تابراساس ضوابط ومقررات زير اقدام گردد:
نحوه پرداخت کمک هاي بلاعوض ساختماني مردمي:

ماده 1ـ تشکيل پرونده براي پرداخت کمک بلاعوض جهت بازسازي ونوسازي اماکن مسکوني صنعتي خدماتي وتوليدي [...ادامه]

ماده 2ـ با زسازي ونوسازي واحدهاي خسارت ديده رأساً توسط مالک ورثه يا ضوابط شهرداري صورت [...ادامه]

ماده 3ـ تهيه نقشه وپروانه ساختماني توسط مالک ويا مجري طرح بر اساس ضوابط [...ادامه]

ماده 4ـ ستاد بازسازي ونوسازي استان موظف است علاوه برنظارت برپيشرفت فيزيکي کارتمهيدات لازم رابراي حسن [...ادامه]

ماده 5ـ به استناد مفاد تبصره 30 قانون بودجه سال 1375 وبند ج ماده 1) [...ادامه]

ماده 6ـ ستاد بازسازي استان،خسارت واحدهاي مسکوني شهري تامبلغ پنج ميليون ريال وخسارت واحدهاي مسکوني روستايي [...ادامه]

ماده 7ـ خسارت واحدهاي شهري وروستايي که به دليل مسائل ومشکلات امنيتي،نظامي وفني وعمراني امکان ساخت [...ادامه]

ماده 8ـ چنانچه بازسازي ونوسازي واحدهاي مربوطه شامل توسعه باشد مابه التفاوت هزينه آن را مالک [...ادامه]

ماده 9ـ اشخاصي که واحدهاي مسکوني آنها بيش از يک بارمورد اصابت قرار گرفته باشد طبق [...ادامه]

ماده 10 ـ برآورد خسارت واحدهاي خسارت ديده برمبناي مصالح ساختماني مورد مصرف ساختمانهاي جديد درمحل محاسبه [...ادامه]

ماده 11ـ کيفيت واحدبازسازي ونوسازي شده درحد متعارف واحدهاي موجود درمنطقه بوده وبه معناي بازسازي ونوسازي [...ادامه]

ماده 12ـ حداکثر سقف قابل پرداخت با احتساب يارانه مصالح ساختماني دربخشهاي ساختماني بعداز کارشناسي وبرآورد [...ادامه]

ماده 13ـ پرداخت خسارت براساس برآورد انجام شده توسط کارشناسان ستاد بازسازي ونوسازي وبرمبناي آخرين فهرست [...ادامه]

ماده 14ـ درصورتيکه به دلايل مختلف از قبيل مسائل حقوقي، ارث، اختلاف وغيره ،واحدي توسط مالک [...ادامه]

ماده 15ـ اولويت پرداخت کمکهاي بلاعوض ساختماني مردمي موضوع اين دستورالعمل وبازسازي واحدهاي تجاري ومسکوني بامهاجريني [...ادامه]

ماده 16ـ باتوجه به اينکه مهاجرينيکه منازل آنان بازسازي گرديده يا خسارت خودرا دريافت نموده ويا [...ادامه]

ماده 17ـ ستادهاي باسازي استانها موظفند همه ماه عملکرد خود درمورد پرداخت به خسارت ديدگان را [...ادامه]

[امضاء] اين دستورالعمل در17 ماده و14 تبصره درجلسه مورخ 21/1/75 ستاد مرکزي بازسازي به تصويب [...ادامه]

1ـ مابه التفاوت اقلام مصالح ساختماني واحدهاي مسكوني شهري نوع مصالح مابه التفاوت ريال سیمان 000/500 ريال   تیرآهن 000/100/1 ريال نوع مصالح مابه التفاوت ريال پروفیل 000/300 ريال ورق 000/100 ريال چتایی 000/100 ريال لوله 000/100 ريال شیشه 000/100 ريال کاشی 000/100 ريال لوازم برقی وسایر 000/100 ريال جمع 000/500/2 ريال

2ـ مابه التفاوت اقلام مصالح ساختماني واحدهاي مسكوني روستايي نوع مصالح مابه التفاوت ريال سیمان 000/300 ريال تیرآهن 000/660 ريال   پروفیل 000/180 ريال ورق 000/60 ريال نوع مصالح مابه التفاوت ريال چتایی 000/60 ريال لوله 000/60 ريال شیشه 000/60 ريال نوع مصالح مابه التفاوت ريال کاشی 000/60 ريال لوازم برقی وسایر 000/60 ريال جمع 000/500/1 ريال

3ـ مابه التفاوت اقلام مصالح ساختماني واحدهاي تجاري شهري وروستايي ) نوع مصالح مابه التفاوت ريال سيمان 120 ريال تيرآهن 260 ريال   پروفيل 70 ريال ورق 30 ريال چتائي 20 ريال جمع 500 ريال