عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14916
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/2/30
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][ستاد مركزي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده][سازمان برنامه و بودجه کشور]
  • یادداشت:دستورالعمل نحوه پرداخت خسارت اماکن مسکوني ،صنعتي ،خدماتي و توليدي مردمي ضميمه داراي 17 ماده و دستورالعمل کمک به تامين لوزام خانگي آسيب ديدگان در شهرها و روستاهاي جنگزده درحال بازسازي ضميمه داراي 6 ماده است.
مصوبه‌‌ ستاد مركزي بازسازي در تاریخ 1375/1/21

ضوابط و دستورالعملهاي اصلاحي نحوه پرداخت خسارتهاي مردمي مناطق جنگزده در سال 1375

‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده بر اساس اصل يكصد و بيست و خفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌و به استناد تصويب نامه شماره .46159ت 15487 ه مورخ 1374.6.6 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است و به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد. ‌به استناد تبصره 30 قانون بودجه سال 1375 كل كشور و ماده 4 آيين‌نامه اجرايي تبصره مذكور ‌موضوع مصوبه شماره .15665ت 16315ه مورخ1374.12.28 هيأت وزيران) به پيوست مجموعه ضوابط و دستورالعمل‌هاي اصلاحي نحوه پرداخت خسارتهاي مردمي مناطق جنگزده در سال 1375 شاملـ ‌الفـ نحوه پرداخت خسارات اماكن مسكوني، صنعتي، خدماتي و توليدي مردمي. بـ نحوه پرداخت خسارات امور كشاورزي، دامي و نخيلات. جـ نحوه پرداخت خسارات و مساعدت به منور تأمين لوازم خانگي. ‌جهت اطلاع و اقدام مقتضي ارسال مي‌گردد. لازم به ذكر است صرفاً واحدها يا اشخاصي ‌اعم از حقيقي يا حقوقي) مشمول استفاده از اين مساعدتها مي‌گردند‌كه تا تاريخ 1375.4.1 تشكيل پرونده داده باشند. در كليه اعتبارات تسهيلات اين دستورالعمل‌ها جانبازان، خانواده شهداء و آزادگان داراي اولويت مي‌باشند. ‌بديهي است دستورالعمل‌هاي قبلي ستاد مركزي بازسازي در اين مورد ملغي بوده و ذيحسابان اعتبارات بازسازي بر اساس دستورالعمل‌هاي جديد بر نحوه هزينه‌اعتبارات بازسازي نظارت و اسناد هزينه را بررسي و تأييد خواهند كرد.


روابــــط صریـــــــــح