عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14911
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/2/24
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/2/9

‌الحاق تبصره(2) به ماده(24) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا به پيشنهاد شماره .2793‌د مورخ 1373..8 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده 21) قانون‌نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
‌متن زير به عنوان تبصره 2) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودـ
‌متن زير به عنوان تبصره 2) به ماده 24) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت موضوع تصويب‌نامه شماره .39145ت 458 ه‌مورخ 1371.10.8 ـ الحاق مي‌شود و تبصره فعلي آن به عنوان تبصره 1) تلقي مي‌شودـ
"‌تبصره 2 ـ همترازي حقوق و فوق‌العاده متصديان داراي مدرك تحصيلي دكترا و كارشناسي ارشد ‌فوق‌ليسانس) و معادل آن كه در مشاغل مطالعاتي، تحقيقاتي‌و آموزش انجام وظيفه مي‌كنند، با مراتب هيأت علمي دانشگاه‌ها در دستگاه‌هاي موضوع اين ماده كه نسبت به اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان‌دولت اقدام كرده‌اند، بر اساس مقررات و دستورالعملهاي موضوع ماده 16) اين آيين‌نامه و با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور صورت مي‌گيرد."


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه