عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14911
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/2/24
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/2/2

‌تصويب نامه در مورد تشكيل شوراي هماهنگي مبارزه با بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و حيوان

‌هيأت ويران در جلسه مورخ 1375.2.2 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
‌به منظور ايجاد هماهنگي در زمينه گسترش بهداشت عمومي، كنترل فونتها و مبارزه با بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و حيوان ‌زئونوزها)، شوراي هماهنگي‌مبارزه با بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و حيوان مركب از اعضاي زير تشكيل مي‌شودـ
1 ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه رياست شورا را بر عهده دارد.
2 ـ وزير فرهنگ و آموزش عالي يا نماينده وي.
3 ـ وزير جهاد سازندگي يا نماينده وي.
4 ـ وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا نماينده وي.
5 ـ رييس سازمان حفاظت محيط زيست يا نماينده وي.
6 ـ رييس سازمان برنامه و بودجه يا معاون وي.
7 ـ معاون ذي‌ربط وزير كشور در امور انتظامي.
8 ـ دادستان كل كشور يا نماينده وي.
9 ـ معاون امور بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
10 ـ رييس سازمان دامپزشكي كشور.
11 ـ رييس مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي.
12 ـ معاون بهداشتي سازمان دامپزشكي كشور.
13 ـ مدير كل مبارزه با بيماريها در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
14 ـ دو تن از صاحبنظران در بيماريهاي مشترك انسان و دام به انتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
15 ـ مدير كل زئونوزها در سازمان دامپزشكي كشور.
‌تبصره 1 ـ دبيرخانه شورا در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مستقر است.
‌تبصره 2 ـ جلسات شورا با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات آن نيز با اكثريت آرا اتخاذ مي‌شود.
‌در صورت تساوي آرا، آراي طرفي كه وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در آن طرف قرار دارد، داراي اعتبار است.