عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14911
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/2/24
  • تعداد مواد:9
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/1/29

‌آيين‌نامه اجرايي و چگونگي پرداخت فوق‌العاده سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1375 كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.29 بنا به تصويب مقام محترم رياست جمهوري و پيشنهاد شماره .155م 110. مورخ 1375.1.26 سازمان برنامه و‌بودجه و به استناد مواد 4)، 5) و 6) قانون مركز آمار ايران ـ مصوب 1353 ـ آيين‌نامه اجرايي و چگونگي پرداخت فوق‌العاده سرشماري عمومي نفوس و‌مسكن سال 1375 را به شرح زير تصويب نمود:

‌ماده 1 ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن، در آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و [...ادامه]

‌ماده 2 ـ كمك به تأمين امكانات و نيازهاي سرشماري از قبيل اتومبيل، ساختمان، لوازم، وسايل اداري، [...ادامه]

‌ماده 3 ـ كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي موظفند، براي تأمين [...ادامه]

‌ماده 4 ـ كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادي انقلاب اسلامي سراسر كشور مكلفند [...ادامه]

‌ماده 5 ـ تأمين هزينه موارد مذكور در ماده 4) بر اساس تصميم شماره 16037.37948 مورخ [...ادامه]

‌ماده 6 ـ مركز آمار ايران با ستادهاي سرشماري براي تأمين نيروي مورد نياز سرشماري، مجاز به [...ادامه]

‌ماده 7 ـ سازمان صدا و سيما و خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران مكلفند، يا در خواست مركز [...ادامه]

‌ماده 8 ـ مركز آمار ايران مجاز است. فوق‌العاده سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1375، در تهران [...ادامه]

‌ماده 9 ـ ضوابط انجام عمليات مالي، مطابق دستورالعملي است كه بر اساس شرايط اين آيين‌نامه توسط [...ادامه]

[امضاء]حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور


روابــــط صریـــــــــح