عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14911
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/2/24
  • تعداد مواد:3
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/2/9

تصويب نامه راجع به ورود به كشور و خروج از آن از طريق مرزهاي بين‌المللي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري تصويب نمودـ
‌تصويب‌نامه شماره .13555ت 16182ه مورخ 1374.11.10 به شرح زير اصلاح مي‌شود:


روابــــط صریـــــــــح