عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14911
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/2/24
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/2/2

تصويب نامه در خصوص سود بازرگاني اجزا و قطعات منفصله

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.2 بنا به پيشنهاد شماره 2224 ـ 5862.21 ـ 102 مورخ 1374.11.3 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 23)‌قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمودـ
‌عبارت زير به عنوان بند 3) ذيل زيرنويس دو ستاره صفحه 584 جدول سيستم هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.15701ت 16411 ه مورخ 1374.12.28) اضافه مي‌شودـ
‌سود بازرگاني اجزا و قطعات منفصله C.K.D) جهت ساخت رايانه و تجهيزات جانبي آن توسط واحدهاي توليدكننده رايانه، مشمول هر يك از تعرفه‌هاي اين‌فصل باشد، به تشخيص وزارت صنايع و شوراي عالي انفورماتيك 5% ارزش است. مبناي تشخيص قطعات C.K.D) جدول زمان‌بندي شده مورد تأييد وزارت‌صنايع و شوراي عالي انفورماتيك مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح