عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14908
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/2/20
  • تعداد مواد:3
  • دستگاه مجری:[وزارت كار و امور اجتماعي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/2/5

تعرفه موضوع ماده(67)قانون وصول برخي ا زدرآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين

هيئت وزيران درجلسه مورخ 1375/2/5 بنا به پيشنهاد وزارت کار وامور اجتماعي وبه استناد ماده 67)قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن درموارد معين –مصوب 1373ـ تعرفه موضوع ماده ياد شده را بشرح زير تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح