عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14908
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/2/20
  • دستگاه مجری:[وزارتخانه هاي كشاورزي،بازرگاني،جهادسازندگي،صنايع،امور اقتصادي و دارايي،دادگستري و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در تاریخ 1375/1/28

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به‌استناد تصويب‌نامه شماره .40214ت 287 ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
‌پيرو مصوبه شماره 728 مورخ 75.1.28 تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كالاهاي ذيل از ليست كالاهاي مشمول طرح‌حذف گرديد.
1 ـ سيم و كابل، 2 ـ مداد، 3 ـ خودكار، 4 ـ كنجاله تخم پنبه، سويا و تفاله چغندرقند
‌ضمناً ارز تخصيصي به مداد و خودكار نيز به نرخ صادراتي خواهد بود.