عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 8 ـ

اعتبار حق‌الزحمه هر طرح با توجه به نوع طرح در گروه‌هاي چهارگانه موضوع ماده 3) اين آيين‌نامه تحت "‌هزينه‌هاي جانبي طرح" در موافقت‌نامه‌منظور مي‌شود.