عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 6 ـ

حق‌الزحمه هر طرح در طول سال به صورت علي‌الحساب خواهد بود و در پايان سال بر اساس هزينه‌هاي پرداخت شده هر پروژه و مفاد اين آيين‌نامه و‌پراكندگي پروژه‌ها، از محل اعتبارات تخصيص يافته هر طرح تعيين و از يك طرف به حساب هزينه قطعي طرح و از طرف ديگر به حساب درآمدهاي قطعي‌واحدهاي سازماني مذكور منظور خواهد شد.