عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 5 ـ

جمع حق‌الزحمه‌هاي هر طرح نبايد از دو و نيم درصد 2.5%) مبالغ تخصيص اعتبار هر طرح بيشتر شود.


روابــــط صریـــــــــح