عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 4 ـ

ضريب محروميت منطقه و شرايط اقليمي آن Mn) به ميزان پنجاه درصد 50%) ضرايب منطقه‌اي به مأخذ شصت درصد 60%) ضرايب ساختماني و‌چهل درصد 40%) ضرايب تأسيساتي براي هر يك از پروژه‌هاي طرح با توجه به محل اجراي آن تعيين مي‌گردد.