عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 2 ـ

به منور كاهش هزينه‌هاي غير ثابت وابسته و هزينه‌هاي سربار در اجراي طرح‌هاي عمراني و تسريع در بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي ساختماني درصد‌حق‌الزحمه هر طرح با توجه به پراكندگي پروژه‌هاي مربوط در سطح كشور در گروه‌هاي چهارگانه در رشته ساختمان و تأسيسات به شرح زير تعيين مي‌گرددـ
MN)+1 C.K E Tn. = 1
I = ميزان مبلغ حق‌الزحمه.
K = ضريب مبلغ حق‌الزحمه با اعمال درجه پيچيدگي و سختي ساخت.
Tn = اعتبار مصوب هر پروژه.
C = درصد تخصيص اعتبار از اعتبار مصوب طرح.
Mn = ضريب محروميت منطقه و شرايط اقليمي هر پروژه.