عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

جدول شماره 1ـ 2)توزيع استاني تبصره 3)قانون بودجه سال 1375كل كشور

ردیف نام استان تسهیلات پخش کشاورزی تسهیلات پخش تولید صنعتی تسهیلات پخش خدمات میزان اعتبار تخصیصی (جمع کل سهم استان ) تسهیلات پخش مناطق محروم و مرزی (جزیی از کل) طرحهای اشتغالزا (جزیی از کل)
1 مرکزی  6500 9000 3000 18500 6500 2043
2 گیلان  8000 9000 3000 20000 6500 10281
3 مازندران  11600 13000 4000 28600 10823 8327
4 آذربایجان شرقی 8500 11500 3000 23000 9750 6002
5 آذربایجان غربی 9000 12000 3500 24500 10833 5583
6 کرمانشاه  10500 15000 4000 29500 12458 6840
7 خوزستان  16000 20000 6000 42000 18417 11993
8 فارس  10000 14500 4000 28500 15168 8984
9 کرمان 9000 13000 4000 26000 12458 6439
10 خراسان  13000 19000 6000 38000 22750 12498
11 اصفهان 8500 12000 4000 24500 8667 6140
12 هرمزگان 10000 11500 3000 24500 8667 4046
13 سیستان وبلوچستان 11000 13000 4000 28000 15167 3909
  کردستان            
14 همدان 10000 13000 4000 27000 13000 2703
15 لرستان 6500 9000 3000 18500 7583 1449
16 ایلام 8500 12000 4000 24500 13000 5356
17 زنجان 7800 10000 3000 20800 9750 1232
18 چهارمحال وبختیاری 6000 9000 3000 18000 8667 1578
19 کهکیلویه و بویراحمد 6000 8000 2000 16000 6500 1895
  سمنان            
20 یزد 7000 10000 3000 20000 9208 2059
  بوشهر            
21 تهران 6000 10000 3000 19000 7583 778
22 اردبیل 5000 8000 2000 15000 4875 718
23   10600 11000 3000 24600 9750 2501
24   13000 19000 16000** 48000 4333 14404
25   7000 8500 2500 18000 7583 2242
جمع                                      225000             300000     100000            625000         260000        130000
خرید مدارس نیمه تمام                                                             25000*          25000*
اعتبار توزیع نشده                                                                                            100000      40000              20000
جمع کل                                    225000          300000          125000             750000         300000     150000


 *اين اعتبار براي خريد مدارس نيمه تمام بنده تبصره )اختصاص دارد که پنجاه درصد 50%)آن به پيشنهاد وزارت آموزش وپرورش و تائيد سازمان برنامه و بودجه و پنجاه درصد 50%)آن به پيشنهاد وزارت آموزش وپرورش و تائيد وزارت تعاون به سهم استانها اضافه خواهد شد. **مبلغ 7ميليارد ريال از اين اعتبار به صداو سيما و 10ميليارد ريال به طرحهاي سينمايي ، چاپ ونشر مطبوعات و هنر اختصاص دارد.


روابــــط صریـــــــــح