عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌فصل اول ـ كليات

‌ماده 1 ـ تسهيلات اعتباري موضوع تبصره 3) قانون بودجه سال 1375 كل كشور از طريق [...ادامه]

‌ماده 2 ـ تسهيلات اعتباري مورد نياز طرحهاي تهيه شده در زمينه‌هاي زير كه داراي توجيهات فني، [...ادامه]

‌ماده 3 ـ منابع لازم جهت اجراي طرحهاي موضوع اين آيين‌نامه عبارتند ازـ ‌الفـ [...ادامه]

‌ماده 4 ـ سهم هر يك از استانها بر اساس جدول پيوست به تفكيك چهار بخش منظور [...ادامه]

‌ماده 5 ـ به منظور استفاده از تسهيلات اعتباري موضوع اين آيين‌نامه لازم است در ابتداي امر، [...ادامه]

‌ماده 6 ـ بانكهاي عامل ‌به استثناي بانك كشاورزي براي طرحهاي زيربنايي آب و خاك، آبخيزداري [...ادامه]

‌ماده 7 ـ بانكهاي عامل موظفند حسب مورد، تسهيلات اعتباري مربوط به طرح‌هاي مصوب موضوع اين آيين‌نامه [...ادامه]

‌ماده 8 ـ مجريان طرحها موظفند طرح مورد نظر را تا زماني به بانك عامل ارايه دهند [...ادامه]

‌ماده 9 ـ بانكهاي عامل موظفند منابع اعتباري طرح‌هاي مصوب موضوع اين آيين‌نامه را متناسب با پيشرفت [...ادامه]

‌ماده 10 ـ در صورتي كه اجراي مصوبات موضوع تبصره 3) قوانين بودجه سنواتي كل كشور، [...ادامه]

‌ماده 11 ـ سهم منابع سرمايه‌گذاري مجري طرح در مورد طرحهاي مربوط به صنايع روستايي، مدارس غير [...ادامه]

‌ماده 12 ـ طرح‌هاي توليدي و عمراني تعاونيها و شركتهايي كه حداقل هفتاد درصد 70%) سهام [...ادامه]

‌ماده 13 ـ سازمان برنامه و بودجه موظف است سود و كارمزد تسهيلات اعطايي از محل اين [...ادامه]

‌ماده 14 ـ سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون موظفند گزارش عملكرد تسهيلات اعتباري موضوع اين [...ادامه]

‌ماده 15 ـ بانكهاي عامل موظفند همه ساله مانده مطالبات معوق خود، ناشي از اعطاي تسهيلات اعتباري [...ادامه]

‌ماده 16 ـ بانكهاي عامل موظفند هر شش 6) ماه يك با رأساً و بر اساس [...ادامه]

‌ماده 17 ـ وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، جهاد سازندگي و كشاورزي به نيابت از متقاضيان استفاده [...ادامه]

‌ماده 18 ـ تضمين‌هاي تسهيلات اعتباري موضوع اين آيين‌نامه عبارتند ازـ ‌الفـ اعطاي اجازه [...ادامه]

‌ماده 19 ـ كليه تسهيلات اعتباري بخش كشاورزي و دامپروري ‌از جمله جنگل، مرتع، ايلات و [...ادامه]

‌ماده 20 ـ بانك كشاورزي موظف است تسهيلات اعتباري طرح‌هاي آبخيزداري و منابع طبيعي و زيربنايي آب [...ادامه]