عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14907
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/2/19
  • دستگاه مجری:[وزارت كار و امور اجتماعي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/2/5

‌تعرفه موضوع ماده(69) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.5 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده 69) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن‌در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ تعرفه موضوع ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمودـ
‌تعرفه موضوع ماده 67) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
1 ـ بررسي برنامه كار و طرحهاي ايمني براي واحدهاي زير پنجاه نفر كارگر، 240.000 ريال.
2 ـ بررسي برنامه كار طرحهاي امين براي واحدهاي با بيش از پنجاه نفر كارگر، 600.000 ريال.
3 ـ آزمايش مقاومت دم و بازدم ماسكها، 100.000 ريال.
4 ـ آزمايش نفوذپذيري عينكها در مقابل گازها، 100.000 ريال.
5 ـ آزمايش نفوذپذيري عينكها در مقابل گرد و غبار، 80.000 ريال.
6 ـ آزمايش نفوذپذيري پارچه در مقابل آب، 70.000 ريال.
7 ـ آزمايش نفوذپذيري پارچه در مقابل هوا، 70.000 ريال.
8 ـ آزمايش مقاومت پارچه در مقابل سايش، 80.000 ريال.
9 ـ اندازه‌گيري مقاومت اتصال به زمين، به ازاي هر روز كار كارشناسي، 80.000 ريال.
10 ـ ارائه طرح‌هاي تحقيقاتي حفاظت فني متناسب با نوع طرح، 120.000 تا 600.000 ريال.
11 ـ برگزاري كلاسهاي يك روزه جهت كارگران از طريق بازديد نمايشگاه دايمي مركز و نمايش فيلم، به ازاي گروه‌هاي بيست تا بيست و پنج نفري، 60.00012 ـ ريال.
12 ـ برگزاري كلاسهاي كوتاه مدت آموزش مايل مربوط به ايمني و حفاظت كار ‌موضوع بند ج ماده 96 قانون كار)، به ازاي هر كارگر در يك هفته، 60.000‌ريال.
13 ـ ضبط فيلمهاي آموزش ايمني و بهداشتي بر روي نوار ويدئو، به ازاي هر ساعت، 3.000 ريال.


روابــــط صریـــــــــح