عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14902
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/2/12
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور][وزارت جهاد سازندگي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/2/2

تصويب نامه در مورد ‌تعيين مشاغل سخت و زيان‌آور در شركت سهامي گوشت كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.2 بنا به پيشنهاد شماره .2820‌د1. مورخ 1374.6.7 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و با توجه به بند ب)‌آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور ـ موضوع تصويب‌نامه‌شماره .45664ت 652 مورخ 1368.5.30 ـ تصويب نمودـ
‌در شركت سهامي گوشت كشور، مشاغل زير مشروط بر آن كه متصديان آنها در سردخانه اشتغال به كار داشته باشند، به عنوان مشاغل سخت و زيان‌آور ‌درجه‌يك) تعيين مي‌شوندـ
1 ـ كارشناس صنايع كشاورزي در امور سردخانه‌ها و كشتارگاه‌ها.
2 ـ كارشناس بهداشت و نظارت بر گوشت.
3 ـ كارشناس تغذيه و خدمات مواد غذايي در امور سردخانه‌ها و كشتارگاهها.
4 ـ مسئول امور كشتارگاه‌ها.


روابــــط صریـــــــــح