عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

3 ـ

وام پرداخت به صندوق‌هاي رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از محل اين تبصره بدون كسر مانده‌وام سال گذشته صندوق‌هاي مربوط از سوي بانك عامل پرداخت خواهد گرديد.