عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

2 ـ

در اجراي اين آيين‌نامه تصويب‌نامه شماره .73098ت 521 مورخ 1366.7.4 براي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي و آموزش و پرورش لازم‌الاجراست.


روابــــط صریـــــــــح