عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14902
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/2/12
  • تعداد مواد:6
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و آموزش عالي][وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/1/29

‌آيين‌نامه اجرايي بند "ط" تبصره (10) قانون بودجه سال 1375 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.29 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد بند ط) تبصره 10) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمودـ
‌آيين‌نامه اجرايي بند "ط" تبصره 10) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
‌به وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود مبالغي را به شرح زير از فارغ‌التحصيلان خارج از كشور بابت‌ارزشيابي مدارك تحصيلي آنان دريافت نمايند و پس از واريز به حساب درآمد عمومي كشور، معادل صد درصد 100%) آن را تا مبالغ يكصد ميليون 100.000.000) ريال از محل رديف 503205 و چهارصد ميليون 400.000.000) ريال از محل رديف 503206 براي برگزاري امتحانات و عمليات اجرايي‌ارزشيابي و اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي هزينه نمايندـ
1 ـ بابت هزينه تشكيل پرونده، بررسي مدارك، ترجمه و صدور گواهي ارزشيابي در مقطع تحصيلي كارداني يا معادل آن بيست هزار 20.000) ريال.
2 ـ بابت هزينه تشكيل پرونده، بررسي مدارك، ترجمه و صدور گواهي ارزشيابي در مقطع كارشناسي يا معادل آن چهل هزار 40.000) ريال.
3 ـ بابت هزينه تشكيل پرونده، بررسي مدارك، ترجمه و صدور گواهي ارزشيابي در مقطع كارشناسي ارشد يا معادل آن هشتاد هزار 80.000) ريال.
4 ـ بابت هزينه تشكيل پرونده، بررسي مدارك، ترجمه و صدور گواهي ارزشيابي در مقطع بالاتر از كارشناسي ارشد و كمتر از دكترا يا معادل آن نود هزار 90.000) ريال.
5 ـ بابت هزينه تشكيل پرونده، بررسي مدارك، ترجمه و صدور گواهي ارزشيابي در مقطع دكترا يا معادل آن يكصد هزار 100.000) ريال.
6 ـ بابت هزينه تشكيل پرونده، بررسي مدارك، ترجمه و صدور گواهي ارزشيابي در مقطع بالاتر از دكترا ‌دوره‌هاي تخصصي) در هر مورد يكصد و بيست هزار 120.000) ريال.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه