عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14902
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/2/12
  • تعداد مواد:6
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/1/29

آيين نامه اجرايي بند «ل» تبصره (13)قانون بودجه سال 1375كل كشور

هيئت وزيران درجلسه مورخ 1375/1/29 بنا به پيشنهاد شماره 39386/2 مورخ 1374/12/20 سازمان امور اداري واستخدامي کشور وبه استناد بند « ل»تبصره 13)قانون بودجه سال 1375 کل کشور آئيننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه