عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14898
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/2/6
  • تعداد مواد:19
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/1/29

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره ( 16) قانون بودجه سال 1375 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.29 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و در اجراي تبصره 16) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، آيين‌نامه تبصره‌ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

‌ماده 1 ـ كليه دستگاه‌هاي اجرايي استاني مي‌توانند در جهت اجرا و تكميل پروژه‌هاي عمراني خود، استثناي [...ادامه]

‌ماده 2 ـ مبلغ هفتاد و يك ميليارد و هفتصد و هجده ميليون و دويست هزار [...ادامه]

‌ماده 3 ـ اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار يا مسئول دستگاه اجرايي مربوط و تصويب كميته [...ادامه]

‌ماده 4 ـ براي اجراي پروژهاي مناطق عشايري و روستاهاي محروم، حداقل ده درصد 10%) و [...ادامه]

‌ماده 5 ـ در هر استان بايد حداكثر سي درصد 30%) اعتبارات اختصاص يافته از محل [...ادامه]

‌ماده 6 ـ از محل اعتبار موضوع بند ‌الف) تبصره 16) قانون بودجه سال 1375 [...ادامه]

‌ماده 7 ـ مبلغ بيست ميليارد 20.000.000.000) ريال اعتبار رديف 503080 قسمت چهارم قانون بودجه سال [...ادامه]

‌ماد 8 ـ كليه وجوه خودياري جهت اجرا و تكميل پروژه‌هاي عمراني استاني كه به تصويب كميته [...ادامه]

‌ماده 9 ـ دستگاه اجرايي مكلف است ميزان و شرح عمليات از محل خودياري تأمين شده و [...ادامه]

‌ماده 10 ـ مصرف مانده وجوه مربوط به خودياري در سال بعد بلامانع مي‌باشد.

‌ماده 11 ـ يك نسخه از موافقت‌نامه‌هاي مبادله شده مربوط به سهم اعتبارات روستاهاي محروم موضوع اين [...ادامه]

‌ماده 12 ـ به منظور تكميل طرح‌هاي ملي و استاني نيمه تمامي كه حداقل چهل درصد [...ادامه]

‌ماده 13 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي سازمان برنامه و بانك مركزي، ترتيبي اتخاذ [...ادامه]

‌ماده 14 ـ اوراق مشاركت از طريق بانك كارگزار كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين [...ادامه]

‌ماده 15 ـ سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار منظور شده در رديف 601005 قانون بودجه [...ادامه]

‌ماده 16 ـ هفتاد درصد 70%) از اعتبار بند "ه" اين تبصره براي اتمام عمليات اجرايي [...ادامه]

‌ماده 17 ـ اعتبارات استاني با پيشنهاد استاندار و يا دستگاه‌هاي اجرايي محلي و پس از تصويب [...ادامه]

‌ماده 18 ـ اعتبارات طرح‌هاي و پروژه‌هاي عمراني ملي با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجراي ذي‌ربط و [...ادامه]

‌ماده 19 ـ سازمان برنامه و بودجه اعتبارات طرح‌هاي عمراني استاني و ملي مربوط بند "ه" اين [...ادامه]

[امضاء]حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه