عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14898
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/2/6
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني][وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت صنايع][بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در تاریخ 1375/1/19

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور درستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار درخصوص نحوه استفاده از ارز حاصل ا زصادرات توسط صادركنندگان

تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار که بر اساس اصل يکصدو بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استياد تصويب نامه شماره 40214/ت287 ه مورخ 23/7/73 به عنوان تصميم هيات وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي گردد:
در جلسه مورخ 19/1/75 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به شرح زير به تصويب رسيد:
صادر کنندگان کالاها و محصولات صنعتي، کشاورزي، فرش و ساير اقلام صادراتي با فروش ارز حاصل از صادرات به بانک ها مي توانند از طريق ثبت سفارش و گشايش اعتبارات اسنادي به صورت نقدي توسط بانک مرکزي نسبت به واردات کالاهاي مجاز مصوب ستاد اقدام کنند.ميزان ارز تخصيصي حاصل از صادرات به شرح زير تعيين ميشود:
1ـ کالاهاي صنعتي پنجاه درصد
2ـ محصولات کشاورزي ،فرش و ساير اقلام صادراتي سي درصد
وزارت بازرگاني موظف است ليست کالاهاي مجاز مذکور را تهيه و جهت تصوي به ستاد ارائه نمايد.