عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14898
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/2/6
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني][وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت صنايع][بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در تاریخ 1375/1/19

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازاردر خصوص مهلت ‌تعيين مهلت ايفاي تعهد براي معرفي و فروش ارز حاصل از صادرات به بانكها

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ياران و به‌استنادتصويب‌نامهش مراه .40214ت 287 ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
‌پيرو مصوبه شماره .61212ت 111555 ه مورخ 7.2.27 هيأت وزيران در جلسه 75.1.19 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار مهلت ايفاي تعهد براي معرفي و ‌فورش ارز حاصل از صادرات به بانكها به شرح زير به تصويب رسيد:
1 ـ فرشهاي صادراتي هشت ماه.
2 ـ بقيه كالاهاي صادراتي پنج ماده.