عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14895
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/2/3
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/1/19

تصويب نامه در خصوص ‌همترازي رييس شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.19 بنا به پيشنهاد شماره .1180‌د1. مورخ 1375.1.7 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و در اجراي ماده(7)‌آيين‌نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تصويب نمود: رييس شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران همتراز رؤساي سه قوه ـ موضوع بند"ه" تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مي‌باشد."


روابــــط صریـــــــــح