عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14895
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/2/3
  • دستگاه مجری:[وزارت كار و امور اجتماعي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/1/22

تصويب نامه راجع به ‌تعيين كمك هزينه ماهانه مسكن كارگران

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.22 بنا به پيشنهاد شماره 51455 مورخ 1374.2.11 وزارت كار و امور اجتماعي و تصويب شوراي عالي كار و به استناد‌ماده 2) اصلاحي قانون طبقه‌بندي مشاغل و برقراري كمك هزينه مسكن كارگري، مصوب 1359.1.27 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1370 ـ تصويب نمودـ
‌مبلغ كمك هزينه ماهانه مسكن كارگران مجرد 8.000) ريال و كارگران متأهل و معيل 12.000) ريال تعيين مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح