عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14895
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/2/3
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/1/15

تصويب نامه در مورد اعتبار براي پرداخت پاداش آخر سال كاركنان

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.15 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
‌كليه دستگاه‌هاي اجرايي، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مكلفند اعتبار مورد نياز براي پرداخت پاداش آخر سال كاركنان خود را از محل صرفه‌جويي‌اعتبارات دستگاه متبوع پيش‌بيني نمايند.


روابــــط صریـــــــــح