عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14895
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/2/3
  • دستگاه مجری:[وزارت صنايع]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/1/22

تصويب نامه در خصوص معافيت از توديع پيمان ارزي به صادركنندگان كالاهاي غير نفتي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.22 بنا به پيشنهاد شماره 1022890 مورخ 1375.1.5 وزارت صنايع تصويب نمودـ
‌به صادركنندگاني كه در قبال خريد تجهيزات مورد نياز سازمان انرژي اتمي ايران از كشور روسيه، كالاهاي غير نفتي به كشور مزبور صادر نمايند، اجازه داده‌مي‌شود تا سقف سي درصد 30%) ارزش صادرات خود، بدون تخصيص ارز و صرفاً با ثبت سفارش و تأييد وزارت صنايع، مواد اوليه و ملزومات مورد نياز وارد‌نمايند.
‌صادركنندگان فوق به تأييد سازمان انرژي اتمي ايران از توديع پيمان ارزي معاف مي‌باشند.