عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14895
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/2/3
  • دستگاه مجری:[وزارت راه و ترابري]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/1/6

اصلاح عبارتي بند ب ماده 13 قانون موافقت نامه حمل ونقل بين المللي جاده اي كالا ومسافربين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران وجمهوري گرجستان

جناب آقاي مهاجراني معان محترم حقوقي وامور مجلس رياست جمهوري عطف به نامه شماره 14467 مورخ 1374/12/15 وپيرو نامه شماره 4456ـ ق مورخ 1374/8/7 درخصوص ابلاغ قانون موافقت نامه حمل ونقل بين المللي جاده اي کالا ومسافر بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران وجمهوري گرجستان با توجه به اينکه اصلاح بعمل آمده دربند ب ماده 13 موافقت نامه فوق الذکر از نظر مجلس شوراي اسلامي اصلاح عبارتي تلقي گرديده ومجلس قصد تغيير ماهوي درمتن موافقت نامه رانداشته است لذا چنانچه اصلاح منظور شده دراجراء با مشکلاتي مواجه ميگردد اعلام ميدارد که عين متن لايحه دولت دربند ب ماده 13 يعني عبارت « ب ـ سلب اجازه حمل ونقل درسرزمان طرف متعاهدي که تخلف درآنجا وقوع يافته است بطور موقت ، جزيي يا کلي» مور تاييد مجلس است.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه