عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14895
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/2/3
  • تعداد مواد:21
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/1/22

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره(4) قانون بودجه سال 1375 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.22 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و در اجراي تبصره 4) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي‌تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

‌ماده 1 ـ تا مبلغ سيصد ميليارد 300.000.000.000) ريال از منابع قرض‌الحسنه و تا مبلغ يكهزار [...ادامه]

‌ماده 2 ـ توزيع اعتبارات موضوع تبصره 4) قانون بودجه سال 1375 كل كشور و سهم [...ادامه]

‌ماده 3 ـ اشخاص حقيقي و حقوقي بخش غير دولتي معرفي شده از سوي وزارتخانه‌هاي كشاورزي و [...ادامه]

‌ماده 4 ـ سهم اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي معرف شده از سوي وزارتخانه‌هاي كشاورزي و [...ادامه]

‌ماده 5 ـ شركت سهامي فرش ايران، اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي فرش تحت پوشش وزارت جهاد سازندگي، سازمان [...ادامه]

‌ماده 6 ـ استفاده‌كنندگان از تسهيلات تخصيصي به شركتهاي تحت پوشش وزارت تعاون، صرفاً آن دسته از [...ادامه]

‌ماده 7 ـ ميزان تسهيلات اعتباري، مدت و نوع مصرف تسهيلات اعطايي به اعضاي شركتهاي تعاوني، تعاوني [...ادامه]

‌ماده 8 ـ تسهيلات اعتباري مربوط به اعضاي تعاوني‌هاي توليدي مشاع از طريق سازمان‌هاي كشاورزي استانها و [...ادامه]

‌ماده 9 ـ تصويب و پرداخت تسهيلات به اعضاي شركتهاي تعاوني موضوع اين آيين‌نامه و دستگاه‌هاي مندرج [...ادامه]

‌ماده 10 ـ مدت بازپرداخت تسهيلات اعطايي موضوع ماده 2) اين آيين‌نامه با توجه به شرايط [...ادامه]

‌ماده 11 ـ حداكثر تسهيلات پرداختي به كليه شركتهاي تعاوني مشمول تبصره 4) قانون بودجه سال [...ادامه]

‌ماده 12 ـ حداكثر تسهيلات اعتباري قابل پرداخت به هر يك از اعضاي شركت‌هاي تعاوني موضوع اين [...ادامه]

‌ماده 13 ـ شركت‌هاي تعاوني موضوع اين آيين‌نامه مي‌توانند حداكثر يك درصد 1%) تسهيلات را نسبت [...ادامه]

‌ماده 14 ـ افراد غير عضو كه در زمينه اهداف موضوع تبصره 4) قانون بودجه سال [...ادامه]

‌ماده 15 ـ در اجراي تبصره 4) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، مسئوليت پرداخت و [...ادامه]

‌ماده 16 ـ كليه دستگاه‌هاي ذي‌ربط مكلفند گزارش مشروح و كامل عمور مربوط به تسهيلات پرداختي و [...ادامه]

‌ماده 17 ـ كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين آيين‌نامه موظفند ميزان اعتبارات غير قابل جذب خود را [...ادامه]

‌ماده 18 ـ در اجراي تبصره 4) قانون بودجه سال 1375 كل كشور سازمان برنامه و [...ادامه]

‌ماده 19 ـ بانك كشاورزي تسهيلات اعتباري موضوع ماده 1) اين آيين‌نامه را به صورت سرمايه [...ادامه]

‌ماده 20 ـ در موادي كه به علت بروز سوانح قهري بازپرداخت تسهيلات اعطايي به استفاده‌كنندگان از [...ادامه]

‌ماده 21 ـ وزارتخانه‌هاي كشاورزي، جهاد سازندگي و تعاون و ساير دستگاه‌ها و سازمانها و نهادهاي ذيربط [...ادامه]

[امضاء]حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور ‌

جدول توزيع اعتبارات تبصره 4) قانون بودجه سال 1375 كل كشور و سهم هر يك از دستگاه‌ها به تفكيك قرض‌الحسنه و ساير منابع     سرمایه درگردش تهیه وتدارک وتوزیع تهیه وتدارک مواد لازم برای جمع کل نام دستگاه استفاده کننده یا معرفی کننده نهاده ها [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه