عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14895
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/2/3
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/1/22

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي قسمتي از تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام كشوري

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.22 بنا به پيشنهاد شماره .8404‌د مورخ 1373.12.28 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره 2)‌ماده 43) قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1345 ـ تصويب نمودـ
‌بندهاي "‌الف"، "ب"، "ث" ماده 5) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قسمتي از تبصره 2) ماده 43) قانون استخدام كشوري ـ موضوع تصويب‌نامه شماره.57918ت777 مورخ 1368.8.27 ـ به شرح زير اصلاح مي‌شودـ
‌الف ـ حق تأليف براي متون فارسي تا ده هزار كلمه به ازاي هر كلمه حداكثر 30) ريال و مازاد بر آن به ازاي هر كلمه حداكثر 20) ريال.
ب ـ حق ترجمه از متون خارجي به فارسي تا ده هزار كلمه به ازاي هر كلمه حداكثر 25) ريال و مازاد بر آن به ازاي هر كلمه حداكثر 15) ريال.
ث ـ براي ويراستاري و ويرايش مطالب كتب و نشريات و گزارشهاي تحقيقي كه از لوازم تأليف، تصنيف و ترجمه است، تا ده هزار كلمه به ازاي هر كلمه حداكثر 15) ريال و مازاد بر آن به ازاي هر كلمه حداكثر 10) ريال.


روابــــط صریـــــــــح