عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1374/1/1

‌ماده 19 ـ

اقدامات موضوع ماده (3) شركت سهامي شيلات ايران در آب‌هاي داخلي (‌پشت سدها يا روخانه‌ها) بايد با هماهنگي قبلي وزارت نيرو‌منطبق با برنامه‌هاي استفاده از آب صورت گيرد. آبزي دار كردن آب‌هاي مورد استفاده براي شرب يا آب‌هايي كه براي مصارف كشاورزي بايد طبق برنامه‌تأمين آب در زمان معين رها شده و به مصرف برسد صرفاً پس از هماهنگي و كسب مجوز از وزارت نيرو ميسر مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح