عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1374/1/1

‌ماده 18 ـ

چنانچه ايجاد مزارع و تأسيسات تكثير و پرورش آبزيان باعث خسارت به منابع آبزي شود، صدور مجوز تكثير و پرورش ممنوع خواهد‌بود. در صورتي كه تأسيسات تكثير و پرورش در معرض آلودگي يا بيماري‌هاي مسري باشند، شيلات موظف است دستور اتخاذ تدابير حفاظتي لازم را‌صادر نمايد.