عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1374/1/1

‌ماده 16 ـ

شناورهاي صيادي مجاز به فعاليت در آب‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون و همچنين شناورهاي صيادي ايراني فعال در خارج ازآب‌هاي‌موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند داده‌هاي آمار و اطلاعات مربوط به صيد انجام شده را در اوراق چاپي و در مدت زمان معيني كه در مقررات اجرايي‌تعيين مي‌شود به شركت سهامي شيلات ايران انتقال دهند.