عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1374/1/1

‌ماده 15 ـ

شناورهاي صيادي مجاز به فعاليت در آب‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند علائم، اسامي، حروف و شماره‌هائي كه طبق ضوابط‌مندرج در مقررات اجرايي اين قانون شناسايي و تعيين هويت آن‌ها را ممكن مي‌سازد به طول دائم در معرف ديد قرار دهند.