عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1374/1/1

‌ماده 13 ـ

شناورهاي صيادي خارجي مجاز به صيد در آب‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون نمي‌باشند مگر بر اساس شرايط مندرج در‌موافقت‌نامه‌هاي منعقده مابين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت صاحب پرچم.
‌صيد شناورهاي صيادي خارجي براي شركت‌هاي ايراني كه با موافقت شيلات و بر اساس مقررات مندرج در اين قانون و ساير قوانين موضوعه‌جمهوري اسلامي ايران نسبت به انعقاد قرارداد با صاحبان شناورهاي صيادي خارجي اقدام نموده‌اند، مجاز مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح