عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1374/1/1

‌ماده 11 ـ

به منظور حمايت از فعاليت‌هاي صيد و صيادي:
‌الف ـ شيلات مي‌تواند مالكان شناورهاي صيد صنعتي ايراني و خارجي را ملزم به بيمه نمودن شناورهاي خود نزد بيمه‌گران ايراني يا داراي‌نمايندگي در ايران براي جبران خسارت احتمالي وارده از جانب اين شناورها در محدوده آب‌هاي ساحلي به شناورهاي صيد ساحلي بنمايند.
ب ـ صندوق بيمه محصولات كشاورزي مكلف است نسبت به بيمه نمودن محصولات صيد شده و ساير شركت‌هاي بيمه نسبت به بيمه نمودن‌ابزار و آلات صيد اقدام نمايند.
ج ـ شركت سهامي شيلات ايران هنگام صدور پروانه صيد و صيادي براي كليه شناورها موظف است قبلا" بيمه نامه شناور و ابزار و ادوات را‌دريافت نمايد.