عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1374/1/1

‌ماده 7 ـ

ميزان تعرفه مربوط به شناورهاي خارجي كه وفق ضوابط مقرر در اين قانون اقدام به فعاليت‌هاي صيادي در آب‌هاي تحت حاكميت و‌صلاحيت جمهوري اسلامي ايران مي‌نمايند به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.