عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1374/1/1

‌ماده 6 ـ

هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نمي‌تواند بدون كسب پروانه معتبر مبادرت به بهره‌برداري آبزيان در آب‌هاي موضوع ماده 2 اين قانون نمايد‌شرايط صدور، تعليق، ابطال، مدت اعتبار و نحوه تمديد و انتقال كلي يا جزيي و ميزان تعرفه پروانه صيد بر اساس آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين‌مي‌گردد.