عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1374/1/1

‌ماده 4 ـ

صيد و فرآورده‌هاي عمل‌آوري شده بر روي شناورهاي صيادي در آب‌هاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران در حكم‌توليدات داخلي محسوب مي‌گردد و صدور آن تابع مقررات صادرات و واردات كشور مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح