عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1374/1/1

‌ماده 3 ـ

شركت سهامي شيلات ايران به منظور افزايش كمي و كيفي توليد محصولات آبزي، حمايت از اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بخش‌شيلات و آبزيان و مديريت و توسعه و بهره‌برداري منابع موجود اقدامات زير را انجام مي‌دهد:
1 ـ انجام تحقيقات علمي و كاربردي پيرامون موضوعات مرتبط با آبزيان از قبيل: حيات، گونه‌هاي قابل بهره‌برداري، محيط زيست، ميزان منابع،‌حفاظت و مديريت ذخاير موجود در آب‌هاي موضوع ماده 2 اين قانون.
2 ـ انجام تحقيقات و اقدامات لازم پيرامون صيد و نحوه بهره‌برداري، تكثير و پرورش آبزيان و عمل‌آوري محصولات آبزي.
3 ـ انجام اقدامات مربوط به مديريت صيد و اعمال مقررات مربوط به آن، حفاظت منابع، بازسازي ذخاير موجود، بهسازي محيط زيست آبزيان و‌آبزي‌دار كردن اقتصادي آب‌هاي موضوع ماده 2 اين قانون.
4 ـ تأسيس، توسعه، نگهداري و مديريت بنادر صيادي با رعايت وظايف ساير ارگان‌ها.
5 ـ هدايت و نظارت بر كليه فعاليت‌هاي صيادي، تكثير و پرورش آبزيان، عمل‌آوري، صادرات و واردات آبزيان توسط اشخاص حقيقي و حقوقي.
6 ـ تشويق و حمايت فعاليت‌هاي صيد و صيادي، توليد و پرورش آبزيان و صنايع تبديلي آبزيان از طريق انجام مطالعات، ارائه آموزش و ترويج و‌خدمات فني و مشاوره‌اي.
‌تبصره ـ وظايف و اختيارات شركت سهامي شيلات ايران در اين قانون نافي وظايف و اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست نخواهد بود.


روابــــط صریـــــــــح