عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1374/1/1

‌ماده 1 ـ

منابع آبزي آب‌هاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران ثروت ملي كشور بوده، حفظ و حراست آن از وظايف دولت‌جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. مديريت حفاظت و بهره‌برداري اين منابع در جهت تأمين منافع ملي كشور بر اساس اين قانون و مقررات اجرائي آن‌اعمال مي‌گردد.