عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/10/20

‌اختصاص مبلغ 169 ميليون ريال به منظور ادامه عمليات ساختماني و تجهيزاتي گنجينه موزه كاخ گلستان به سازمان ميراث‌فرهنگي

1371.10.20 ـ .39766ت489ه ـ 1371.10.26 ـ 312
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.20 بنا به پيشنهاد .26584‌و مورخ 1371.10.6 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييد شماره 14095 ـ 33 مورخ1371.10.12 سازمان برنامه و بودجه، به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ يكصد و شصت و نه ميليون (169.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور به‌منظور ادامه عمليات ساختماني و تجهيزاتي گنجينه موزه كاخ گلستان در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان‌برنامه و بودجه هزينه شود.