عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/10/20

انتصاب آقاي داود كشاورزيان به عنوان استاندار مازندران

1371.10.20 ـ .51060ت488ه ـ 1371.10.26 ـ 311
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.20 بنا به پيشنهاد 8310.1.11 مورخ 1371.10.18 وزارت كشور، به استناد بند (3) ماده واحده "‌قانون راجع به‌انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور" ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمودند:
‌آقاي داود كشاورزيان به عنوان استاندار استان مازندران منصوب گردد.