عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/10/16

اجازه ترخيص 1250 دستگاه وانت جي ـ ام ـ موضوع نامه وزارت صنايع سنگين

1371.10.16 ـ .50687ت485ه ـ 1371.10.21 ـ 306
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.16 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين، به استناد بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1371 كل كشور ‌تصويب نمودند:
‌ترخيص يكهزار و دويست و پنجاه (1250) دستگاه وانت جي ـ ام ـ موضوع نامه شماره 51962 ـ 01 مورخ 1371.10.16 وزارت صنايع سنگين ـ با رعايت‌مقررات مربوط، مجاز است.