عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/10/16

انتصاب آقاي دكتر محمود احمدزاده هروي به عنوان رييس سازمان زمين‌شناسي

1371.10.16 ـ .50706ت479ه ـ 1371.10.21 ـ 301
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.16 بنا به پيشنهاد 100.28607 مورخ 1371.10.16 وزارت معادن و فلزات، به استناد ماده (3) قانون راجع به اجازه‌تأسيس سازمان زمين‌شناسي ـ مصوب 1338 ـ تصويب نمودند:
‌آقاي دكتر محمود احمدزاده هروي به عنوان رييس سازمان زمين‌شناسي منصوب گردد.