عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/10/16

اجازه ورود و ترخيص كالاهاي موضوع نامه شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه ـ مترو

1371.10.16 ـ .50704ت478ه ـ 1371.10.21 ـ 300
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.16 بنا به پيشنهاد 17442.1.3.32 مورخ 1371.9.5 وزارت كشور و موافقت وزارت صنايع سنگين، به استناد بند(ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمودند:
‌ورود و ترخيص كالاهاي موضوع نامه شماره .003.03.15094م ع مورخ 1371.10.15 شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه ـ مترو ـ با رعايت مقررات‌مربوط مجاز است.