عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ معاون اول رئيس جمهور در تاریخ 1371

كسر مبالغي از اعتبار فصل تأمين خسارتهاي مردمي موضوع ابلاغيه مورخ 71.5.14 و اختصاص اعتبار مزبور به دستگاه‌هاي‌مجري پروژه‌هاي بازسازي (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)

1371.10.15 ـ 39671 ـ 1371.10.15 ـ 297
‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران و به استناد تصويب نامه شماره 231.71512 ت ه مورخ 69.6.22، به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغ‌مي‌گردد:
‌مبلغ 5000 ميليون ريال از اعتبار پروژه رديف 1.1 از فصل تأمين خسارتهاي مردمي ابلاغيه شماره 30385 مورخ 71.5.14، با عنوان "‌تأمين خسارت‌واحدهاي مسكوني و تجاري، شهري و روستايي خوزستان" كسر مي‌گردد و اعتبار مذكور در اختيار دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي بازسازي مندرج در جداول‌ضميمه قرار مي‌گيرد تا بعد از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه، جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي برابر ضوابط هزينه گردد.
‌ضمناً طبق مفاد بندهاي الف و ب تبصره 18 قانون بودجه سال 1371 كل كشور اعتبارات موافقت‌نامه طرح‌هاي عمراني مندرج در جداول پيوست با پيشنهاد‌بالاترين مقام اجرايي ذيربط (‌دستگاه اجرايي در جداول پيوست مشخص شده است) و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان تا 25% قابل افزايش مي‌باشد.‌