عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • یادداشت:
مصوبه‌‌ در تاریخ 1371/1/1

[امضاء]

اين تصويب‌نامه در تاريخ 1371.10.19 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس‌جمهورـ حسن حبيبي